FOUNDERS

The State Tretyakov Gallery
Foundation “GRANY” – ART-CRYSTAL-BRUT”
Irina Machitski,
President of the Foundation GRANY, publisher of the Tretyakov Gallery magazine
Mr. Vitaly Machitski
General Sponsor

 

 

MOBILE APP OF THE TRETYAKOV GALLERY MAGAZINE

Download The Tretyakov Gallery Magazine in App StoreDownload The Tretyakov Gallery Magazine in Google play